Архив новини

Покана за публично съгласуване/обсъждане на промяна в параметрите на Стратегия за местно развитие на МИГ.

Коментари, мнения, предложения относно описаните предстоящи промени в СМР на МИГ мож да направите както следва: по ел. поща-ел.адрес на МИГ,с писмено предложение-входирано в офиса на МИГ, по телефона, устно-в среща с екипа на МИГ. Краен срок за общественото съгласуване: 20 ноември 2013г.


Параметри за съгласуване:

- Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” 

Параграф от СМР: Финансови параметри за проектите (минимален и максимален размер) 

(1) Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 3500 евро. 

(2) Максималният размер на общите допустими разходи за целия период на прилагане на ПРСР за един кандидат е левовата равностойност на 100 000 евро.

- Мярка 123Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” 

Параграф от СМР:Финансови параметри за проектите (минимален и максимален размер)  

1) Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 15 000 евро. 

(2) Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 100 000 евро.

- Мярка 322„Обновяване и развитие на населените места” 

Параграф от СМР: 

(1) Минималният размер на допустимите разходи за проект е левовата равностойност на 10 000 евро. 

(2) Максималният размер на допустимите разходи за проект, представен от общини, е левовата равностойност 100 000 евро. (3) Максималният размер на допустимите разходи за проект, представен от читалища, местни поделения на вероизповедания, както и от юридически лица с нестопанска цел, граждански дружества на физически и/или юридически лица, създадени с цел извършване на строителни работи във връзка с обновяване на фасади на частни сгради, е левовата равностойност на 100 000 евро.

Индикативно разпределение на бюджета по СМР:

Код на мярката

Име на мярката

ИНДИКАТИВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ОСИ, МЕРКИ И ГОДИНИ

 

 

 

 

Общ публичен принос за

2012 г.

Общ публичен принос за

2013 г.

Общо за периода на Стратегията

лева

лева

лева

%

4.1.1. Мерки насочени към конкурентоспособността (в това число мерките от ос 1 на ПРСР)

300000

494000.00

794000.00

20,66

121

Модернизиране на земеделските стопанства

250 000

444 000

694000.00

18,06

123

Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти

50 0000

50 000

100000.00

2,60

4.1.2. Мерки насочени към околната среда/стопанисване на земята (в това число мерките от ос 2 на ПРСР)

 

 

 

 

неприложимо

0

0

0,00

0,00%

4.1.3. Мерки насочени към качеството на живота/ разнообразяване (в това число мерките от ос 3 на ПРСР)

1260000.00

1020000.00

2280000.00

59,34

311

Разнообразяване към неземеделски дейности

100 000

40 000

140 000.00

3,64

312

Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия

300 000

300 000

600 000.00

15,61

313

Насърчаване на туристическите дейности

400 000

300 000

700 000.00

18,22

321

Основни услуги за населението и икономиката в селскте райони

 

300 000

250 000

550 000.00

14,31

322

Обновяване и развитие на населените места

120 000

130 000

250 000.00

6,51

331

Професионално обучение и предоставяне информация за икономическите субекти, които работят в  областите обхванати от ос 3

40000

0

40 000.00

1,05

4.2.1. Вътрешно-териториално и транс- национално сътрудничество

4.3.1.   Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия

153250,00 

615250,00

768500.00

20.00%

  1. 1.

Административни разходи (управление на МИГ) – до 60 % от разходите по М431

91950

369150

461100

12 %

2.

Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията – минимум 40%  от разходите по М431

61300

246100

307400

8 %

ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯТА:

1713250,00

2129250,00 

3842500.00

 

100 %

 

 

 

 

 

 

 

  Индикатори за съгласуване:

Индикатори за цялостното прилагане и реализиране на СМР

ИНДИКАТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СМР 

Вид индикатор

Индикатор

Мерна единица

Цел до края на стратегията

Източник на информация

 

Изходен

Брой проекти, финансирани по СМР

Брой

Очаквани  30

База данни на МИГ

Сключени договори Проектни досиета

Брой подадени заявления за подпомагане/брой подадени проекти

Брой

40

База данни на МИГ

Брой подпомогнати бенефициенти

Брой

30

Протоколи от заседания на комисията за избор, база данни на МИГ, сключени договори за финансиране с бенефициенти

Брой на успешно приключилите проекти

% от сключе-ни

договори

100 от сключените договори

База данни на МИГ

Брой предоставени консултантски услуги на бенефициенти

Брой

Минимум 29

Протоколи от срещи с бенефициенти

Брой реализирани проекти за обучение

Брой

4

База данни на МИГ

Проектни досиета

Дял на постъпилите заявления за подпомагане, подадени от млади хора (до 40 г.)

% от подадени-те заявления

50%

База данни на МИГ

Брой информационни дейности за оживяване на територията, проведени от МИГ

Брой

20

Отчети на МИГ

Брой реализирани проекти, изпълнявани в партньорство

Брой

1

МИГ/

Отчети

Резултат

Създадени трайни  работни места

Брой

Очаквани 10

Сключени трудови или граждански договори

Участници, завършили успешно обучение

Брой

Очаквани

115

Списъци с участници от обучения

Издадени  сертификати за успешно завършено обучение.

Брой подпомогнати нови туристически дейности

Брой

3

МИГ/

Договори/отчети

Брой регистрирани производствени или териториални марки

Брой

1

МИГ/

Договори/отчети

Брой подпомогнати земеделски практики  за биологично производство

брой

1

МИГ/

Договори/отчети

Брой създадени клъстери

Брой

1

МИГ/

Договори/отчети

Брой възстановени местни традиционни производствени практики, които са и туристическа атракция

Брой

2

МИГ/

Договори/отчети

Брой нови туристически атракции

Брой

2

База с данни на МИГ

Отчети

Брой населени места, в които са реализирани обновителни дейности

Брой

4

База с данни на МИГ

Отчети

Жени, завършили успешно обучение

Брой

Минимум 25

Списъци с участници в обученията

Издадени сертификати за успешно завършено обучение

Препоръки от Бюро по труда.

Дял от населението, обхванато с информационни дейности, свързани с опазване и подобряване на селското наследство

%

60%

База данни на МИГ, отчети на бенефициентите, протоколи от срещи и информационни събития

Създадена маркетингова стратегия за устойчив туризъм

Брой

1

База с данни на МИГ

Отчети по пректи

Създаден туристически информационен център

Брой

1

База с данни на МИГ

Отчети

Въздействие

Създадена заетост (нетен брой на създадените допълнителни работни места на пълен работен ден)

Брой

Минимум 30

Сключени трудови договори с бенефициенти

Привлечени инвеститори в територията

Брой

3

База са данни на МИГ

База с данни в двете общини

Повишена посещаемост от страна на национални и международни туристи

%

15 %

Данни от ТСБ Пловдив

Данни от хотелиери

Данни от ИЦ в територията

Дял от населението на територията, с подобрен достъп до услуги и информация

%

60%

База данни на МИГ, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки

Увеличен дял на населението на територията, което се ползва от подобрената среда

%

80%

База данни на МИГ, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки

Подобрено качеството на живот в поне 5 населени места от територията – ниво на удовлетвореност на населението

%

40 %

Анкетни формуляри

База с данни на МИГ

Брой лица придобили допълнителна квалификация

Брой

Очаквани

40

Издадени сертификати за преминато обучение

Индикатори по мерки:

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 121 ОТ СМР

Вид индикатор

Индикатор

Мерна единица

Цел до края на стратегията

Източник на информация

Изходен

Брой проекти, финансирани по мярката

Брой

5

База данни на МИГ

Сключени договори и изпълнени проекти – проектни досиета

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката

Брой

5

База данни на МИГ

Брой на инвестициите директно свързани с постигане на съответствие със стандартите на българското и европейско законодателство.

Брой

Минимум 1

Сключени договори и изпълнени проекти – проектни досиета

Общ обем на инвестициите

Лв.

694000.00

Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки

Резултат

Общ брой на създадените работни места

Брой

5

Сключени трудови или граждански договори

Брой въведени стандарти за екологично чиста продукция

Брой

1

Документи на проектите, отчети на бенефициентите ОССЗ

Брой стопанства въвели нов продукт или технология

Брой

Минимум 1

Одобрени проекти със съответната насоченост – проектни документи и досиета, доказателства за изпълнение.

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 123 ОТ СМР

Вид индикатор

Индикатор

Мерна единица

Цел до края на стратегията

Източник на информация

Изходен

Брой проекти, финансирани по мярката

Брой

1

База данни на МИГ

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката

Брой

3

База данни на МИГ

Общ обем на инвестициите

Лв.

100000.00

База данни на МИГ База данни на РА

Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки

Резултат

Общ брой на създадените работни места

Брой

2

Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки

Брой предприятия, въвели нов продукт или технология в производството

Брой

1

База данни на МИГ Отчети

Брой регистрирани местни/териториални   марки

Брой

1

База данни на МИГ Отчети

Брой въведени стандарти за екологично чиста продукция

Брой

1

База данни на МИГ

ОССЗ

Проекти, включващи дейности пряко свързани с опазване на околната среда

Брой

Минимум 1

Сключени договори и изпълнени проекти – проектни досиета

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 311 ОТ СМР

Вид индикатор

Индикатор

Мерна единица

Цел до края на стратегията

Източник на информация

Изходен

Брой проекти, финансирани по мярката

Брой

1

База данни на МИГ

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката

Брой

1

База данни на МИГ

Общ обем на инвестициите

Лв.

140 000.00

База данни на МИГ Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки

Резултат

Общ брой на създадените работни места

Брой

1

Сключени договори

Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки

Брой земеделски производители подпомогнати в създаване на  нови туристически дейности

Брой

1

МИГ/ Договори/отчети

 

Брой нови създадени туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с исторически, културен, природен или образователен интерес (стари винарни,занаятчийски работилници, ферми, изложения на закрито и открито), и т.н.

 

Брой

Минимум 1

Сключени договори и изпълнени проекти – проектни досиета

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 312 ОТ СМР

Вид индикатор

Индикатор

Мерна единица

Цел до края на стратегията

Източник на информация

Изходен

Брой проекти, финансирани по мярката

Брой

5

База данни на МИГ

Сключени договори и изпълнени проекти – проектни досиета

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката

Брой

5

База данни на МИГ

Сключени договори и изпълнени проекти – проектни досиета

Общ обем на инвестициите

Лв.

600000.00

 

База данни на МИГ

Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки

Резултат

Новосъздадени микро-предприятия

Брой

Минимум 2

База данни на МИГ

Сключени договори и изпълнени проекти – проектни досиета

Новосъздадени микро-предприятия от жени

Брой

Минимум 1

База данни на МИГ

Сключени договори и изпълнени проекти – проектни досиета

Брой подпомогнати нови туристически дейности

Брой

Минимум 2

База данни на МИГ

Сключени договори и изпълнени проекти – проектни досиета

Брой създадени нови туристически атракции

Брой

Минимум 1

База данни на МИГ

Сключени договори и изпълнени проекти – проектни досиета

Брой създадени нови услуги за населението на територията на МИГ

Брой

Минимум 1

База данни на МИГ

Сключени трудови или граждански договори с бенефициенти

Анкето сред населението

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 313 ОТ СМР

Вид индикатор

Индикатор

Мерна единица

Цел до края на стратегията

Източник на информация

Изходен

Брой проекти, финансирани по мярката

Брой

3

База данни на МИГ

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката

Брой

3

База данни на МИГ

Общ обем на инвестициите

Лв.

700000.00

 

База данни на МИГ Документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки

Резултат

Създадени работни места

Брой

3

База данни на МИГ Сключени трудови или граждански договори с бенефициенти

Брой създадени нови атракции за посетителите или посетителски центрове/природозащитни  за

представяне и експониране на местното природно и културно наследство

Брой

2

База данни на МИГ Сключени договори и изпълнени проекти – проектни досиета

Брой разработени маркетингови стратегии за туризма в територията

Брой

1

База данни на МИГ Сключени договори и изпълнени проекти – проектни досиета

Брой новосъздадени туристически атракции с разработен маркетинг

Брой

2

База данни на МИГ Сключени договори и изпълнени проекти – проектни досиета

Създадени музеи за виното в територията

Брой

1

База данни на МИГ Сключени договори и изпълнени проекти – проектни досиета

Създадени ТИЦ в територията

Брой

1

База данни на МИГ Сключени трудови или граждански договори с бенефициенти

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 321 ОТ СМР

Вид индикатор

Индикатор

Мерна единица

Цел до края на стратегията

Източник на информация

Изходен

Брой проекти, финансирани по мярката

Брой

Минимум 3

База данни на МИГ

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката

Брой

3

База данни на МИГ

Брой проекти, предоставящи мобилни услуги

Брой

1

База данни на МИГ, документи на проектите, отчети на бенефициентите, протоколи от извършени проверки

Резултат

Население в селските райони, което се ползва от подобрените услуги

Процен т

60%

Документи на проектите, отчети на бенефициентите, Протоколи от извършени проверки

Анкетни карти

Брой създадени нови услуги

Брой

2

База данни на МИГ

Досиета на проектите Протоколи от извършени проверки

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 322 ОТ СМР

Вид индикатор

Индикатор

Мерна единица

Цел до края на стратегията

Източник на информация

Изходен

Брой проекти, финансирани по мярката

Брой

5

База данни на МИГ

Сключени договори и изпълнени проекти – проектни досиета

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката

Брой

5

База данни на МИГ

Сключени договори и изпълнени проекти – проектни досиета

Дял на селата, където се изпълняват дейностите

 

% от селата на територията

40%

База данни на МИГ Документи на проектите

База данни на МИГ

Териториално покритие на одобрените проекти

Резултат

Население, което се ползва от подобрената среда

% от населението на територията

50%

База данни на МИГ Документи на проектите

База данни на МИГ

Териториално покритие на одобрените проекти

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 331 ОТ СМР

Вид индикатор

Индикатор

Мерна единица

Цел до края на стратегията

Източник на информация

Изходен

Брой проекти, финансирани по мярката

Брой

Минимум 4

Сключени договори и изпълнени проекти – проектни досиета

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката

Брой

Минимум 2

Сключени договори и изпълнени проекти – Проектни досиета

 

Брой обучени от територията

Брой

Минимум 115

База данни на МИГ

Проектни досиета

Списъци с участници в обучения

Резултат

Брой започнали нова работа в резултат на обучението

Брой

Минимум 4

Сключени трудови или граждански договори с бенефициенти

Дял на участниците, които успешно са завършили различните видове обучение

 

Процент от включени-те в обучения-та %

100 %

База данни на МИГ

Проектни досиета

Списъци с участници в обучения

Брой на обучените изготвили проект/създали собствена бизнес идея

Брой

10

Документирани участници в обучение/я, които са изготвили проект по някоя от мерките по ос 3 на ПРСР

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 431-1 ОТ СМР

Вид индикатор

Индикатор

Мерна единица

Цел до края на стратегията

Източник на информация

Изходен

Брой консултирани потенциални бенефициенти

Брой

100

Отчети на МИГ

Брой на участниците в дейностите по информиране

Брой

300

Отчети на МИГ

Брой подадени заявления за кандидатстване

Брой

150

База данни на МИГ

 

 

 

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията
1 Предстоящи събития
2 Завърши първият етап от информационни събития
3 Информационни срещи
4 Стартира първия цикъл от информационни срещи и събития
5 Покана МЕФ
6 Община Перущица ще ремонтира Културния дом
7 Информационна среща по подхода Водено от общностите местно развитие 2014-2020
8 Представяне на проект "Ремонт, реконструкция и модернизация на Туристическа спалня – Перущица”
9 График за провеждане на информационни срещи по населени места за месец август 2012 година
10 Безвъзмездна финансова помощ
11 Конкурс за длъжностите Експерт по прилагане на дейностите по Стратегията за местно развитие и Счетоводител
12 Публично представяне и обсъждане на Стратегията за местно развитие 2011 - 2015
13 Общо събрание на МИГ "Тракийско - Родопска яка"
14 Обсъждане на стратегията за местно развитие