Документи за ПРСР и подхода "ЛИДЕР"

Актуализиран вариант на Наредба 23 от януари 2011 г.

В брой 5 на ДВ от 14.01.2011 г. бе обнародвана Наредба за изменение и допълнение на наредба N-23 от 2009г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие" от ПРСР.

Промените касаят добавянето на 4 точки към чл. 11, ал. 5 относно отпадането на демаркацията (ограниченията) за прилагане на мерки (313, 321, 322) от ПРСР в ЛИДЕР териториите. Към Параграф 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 25, която пояснява кои са общините, попадащи извън агломерационните ареали.

Пълния текст на Наредбата с новите промени, можете да видите тук

Общи стратегически документи, публикувани на страницата на Министерство на земеделието и храните за развитие на селските райони

 

  1. Национален стратегически план за развитие на селските райони, 2007 - 2013
  2. Програма за развитие на селските райони, 2007 - 2013
  3. Приложения към Програмата за развитие на селските райони
  4. Регламент на ЕС 1698/2005
  5. Регламент на ЕС 1974/2006
  6. Регламент на ЕС 1975/2006
  7. Ръководство за прилагане на подхода "Лидер", 2006


Мерки по Регламент 1698 и ПРСР

  1. Оттук можете да изтеглите документ със списъка с мерки по Регламент 1698/2005 и съответстващите му мерки от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013. Отбелязани са тези от тях, които не са приложими в стратегиите за местно развитие по ос №4: "ЛИДЕР".