Информационна среща по подхода Водено от общностите местно развитие 2014-2020

HiltunНа 27.02.2015 г. представители на СНЦ „МИГ – Tракийско-Родопска яка “ взеха участие в информационна среща за прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), която се проведе в хотел Хилтън, гр. София.

Срещата бе организирана от Министерството на земеделието и храните, като присъстваха представители на: УО на ПРСР 2014-2020, УО на оперативните програми, включени в подхода ВОМР, Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, Национално сдружение на общините в България, Общини, Бизнес и неправителствен сектор, Местни инициативни групи и др.

Г-н Стефан Спасов, представител на УО на ПРСР представи мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” и възможностите за финансиране по подмерки „Помощ за подготвителни дейности”, „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие”, „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи” и „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие”.

Представители на Управляващите органи на оперативните програми, участващи в подхода (ОПОС, ОПРЧР, ОПИК,ОПНОИР И ПМДР) представиха възможностите за финансиране на проекти към стратегиите за водено от общностите местно развитие по съответните фондове.