Покана - 08.01.2015

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС

НА СДРУЖЕНИЕ

“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

ТРАКИЙСКО–РОДОПСКА ЯКА”

П О К А Н А

ОТНОСНО: Провеждане на Заседание на УС на Сдружение „МИГ Тракийско-Родопска яка”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.38, ал.1 от Устава на Сдружение „МИГ Тракийско-Родопска яка”, Ви уведомявам, че на 08.01.2015 гoд. , ЧЕТВЪРТЪК, 17,00 ч. в офиса на Сдружението: с.Брестовица 4224, пл. „Съединение” №1, област Пловдив, ще се проведе Заседание на Управителния съвет на Сдружението при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

на Заседание № 01 на Управителния съвет на

Сдружение “МИГ Тракийско–Родопска яка”

 

  1. Одобрение на заявка за одобрение на извършените дейности по отношение на допустимите разходи за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. до Министерство на земеделието и храните.
  2. Разни.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

ГЕОРГИ ТАШЕВ

 

Председател на УС на

Сдружение „МИГ Тракийско-Родопска яка”