Покани

20 август 2018 г.

pokana4ПОКАНА до членове на СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ“

Относно: Провеждане на Общо събрание
Дата: 28.08.2018 г.
Час: 16:00
Място: Музей на виното „Влаховата къща“, с. Брестовица

Свалете покана във формат WORD: Pokana-20-08-2018.doc
Свалете покана във формат PDF: Pokana-20-08-2018.pdf

.....................................................................................................................................

17 май 2018 г.

Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ" публикува за обществено обсъждане проект за промяна на Стратегията за водено от общностите местно развитие на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ". В срок до 24.05.2018 г можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или на адрес: с. Брестовица, община „Родопи", Пловдивска област, пл. „Съединение", № 1. След изтичане на посочения срок, измененията ще бъдат предложени на Общото събрание на „МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ" за приемане.

ПРОЕКТ ЗА ПРОМЯНА НА СВОМР :

.....................................................................................................................................

17 май 2018 г.

До членовете на СДРУЖЕНИЕ

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ"

Относно: Провеждане на Общо събрание

Дата: 25.05.2018 г.

Място: Музей на виното „Влаховата къща", с. Брестовица

Час: 10:00 часа

П О К А Н А

Уважаеми дами и господа, членове на Общото събрание,

На основание чл.26, ал.1 и ал.2 от Устава на Сдружение „МИГ Перущица-Родопи" и на основание Решение № 6 от 17.05.2018 г. на Управителния съвет свиквам заседание на Общото събрание на 25.05.2018 г. /петък/ от 10:00 часа, което ще се проведе при следния дневен ред:

1. Промени в Управителния съвет на Сдружението;

2. Актуализиране на СВОМР на „МИГ Перущица – Родопи";

3. Разни.

Място на провеждане: с. Брестовица, Музей на виното „Влаховата къща";

На основание чл. 26, ал. 5 от Устава на Сдружението писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са предоставени на разположение на членовете за запознаване с тях в офиса на Сдружението - с. Брестовица, община „Родопи", Пловдивска област, пл. „Съединение", № 1.

На основание чл. 28 от Устава на Сдружението при липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

.....................................................................................................................................

17 май 2018 г.

Сдружение с нестопанска цел

„Местна инициативна група Перущица- Родопи"

с. Брестовица, община „Родопи", Пловдивска област, пл. „Съединение", № 1.

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

ЕКСПЕРТ ПО ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

Условия на работа: трудов договор на пълно работно време

Изисквания за длъжността:

Завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър".

Професионален стаж най-малко две години.

Наличие на опит в реализиране на проекти/договори, финансирани от ЕС или други международни донори.

Наличие на опит в реализиране на проекти/договори, финансирани от ЕС или други международни донори, и наличие на най-малко 1 г. опит в изпълнението на подхода ЛИДЕР.

Да има отлични компютърни умения: да работи с офис пакет на Microsoft office и интернет.

Да има отлични комуникативни умения, умения за планиране и организиране на собствената работа и работа в екип.

Необходими документи:

Автобиография – европейски формат;

Копие от трудова и/или служебна, и/или осигурителна книжка, копия на трудови или граждански договори;

Копие от диплом за завършено висше образование.

СЧЕТОВОДИТЕЛ

Условия на работа: трудов договор на пълно работно време

Изисквания за длъжността:

1. Образование – завършено висше образование, минимална степен „бакалавър".

2. Професионална област – икономика.

3. Професионален опит – съгласно изискванията на чл. 18 от Закона за счетоводството.

Необходими документи:

1. Копие на диплома за завършено висше образование.

2. Копие на документ удостоверяващ наличието на професионален опит съгласно изискванията на чл. 18 от Закона за счетоводството.

3. Автобиография

ТЕХНИЧЕСКИ АСИСТЕНТ

Условия на работа: трудов договор на пълно работно време

Изисквания за длъжността:

1. завършено висше образование, най-малко степен "бакалавър";

2. професионален стаж най-малко две години.

Необходими документи:

1. Копие на диплома за завършено висше образование.

2. Копие на документ удостоверяващ наличието на професионален опит

3. Автобиография

Документите се приемат по поща или куриер в офиса на Сдружението - с. Брестовица, община „Родопи", Пловдивска област, пл. „Съединение", № 1 до 24.05.2018 г.