Управителен съвет

Списък на лицата, подписали декларация по приложение № 6 към чл.24, ал.1, т.8, съгласно чл.86, ал.2 от НАРЕДБА № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

 

Списък на членовете на Управителния съвет на Сдружение "Местна инициативна група Перущица - Родопи"

 

pdfУстав_2016.pdf

Решения на УС

 

Протокол от заседание на УС от 27.09.2017 г.

Покана за провеждане на заседание на УС

 

Протокол от заседание на УС от 14.08.2017 г.

Покана за провеждане на заседание на УС

 

Протокол от заседание на УС от 24.07.2017 г.

Покана за провеждане на заседание на УС

 

Протокол от заседание на УС от 15.06.2017 г.

Покана за провеждане на заседание на УС

 

Протокол от заседание на УС от 30.03.2017 г.

 

Протокол от заседание на УС от 23.03.2017 г.

 

Протокол от заседание на УС от 27.01.2017 г.

 

Протокол от заседание на УС от 14.11.2016 г.

 

Протокол от заседание на УС от 26.10.2016 г.

 

Протокол от заседание на УС от 29.09.2016 г.

 

Протокол от заседание на УС от 19.09.2016 г.

 

Архив покани - 2014 и 2015