Подход ЛИДЕР

 

"ЛИДЕР" е абревиатура от френски език, която означава "Връзки между дейностите за икономическо развитие на селските райони" ("Liason Entre Actions pour le Developpment de L`Economie Rurale"), т.е. това е специфичен подход за подпомагане на икономическото развитие на селските райони в местните селски общности.

Основната идея на подхода се основава на разбирането, че поради разнообразието на селските райони в Европа, стратегиите за тяхното развитие са много по-ефективни, ако се планират и прилагат в специфични хомогенни територии чрез въвличане на всички местни заинтересовани страни в процеса на работа. Посоката на процеса е отдолу нагоре, като се базира на реалните нужди и потребности от развитие на местните общности, както и на мобилизирането на съществуващите ресурси за развитие.

Подходът насърчава селските райони да търсят нови начини, за да подобрят своята конкурентноспособност, да използват максимално своите ресурси и да преодолеят предизвикателства като застаряващо население, ниско качество на предоставяне на услуги или ограничени възможности за трудова заетост. По този начин ЛИДЕР допринася за подобряване качеството на живот в селските райони за съществуващите в тях общности.

Подходът ЛИДЕР се характеризира със седем основни принципа:

  • Териториален подход;

  • Подход "отдолу - нагоре"

  • Ефективно публично-частно партньорство, обособено в Местна инициативна група (МИГ);

  • Подход на иновациите при използване на местни ресурси

  • Интегрирани и мултисекторни дейности;

  • Работа в мрежи на регионално, национално и европейско ниво;

  • Сътрудничество.