Добре дошли

22 септември 2018 г.

09.10.18-1ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ, свързано с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по СВОМР на „МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ”

На 13.09.2018 г. и 14.09.2018 г. в  „Домейн Юстина” ООД, с.Устина, община „Родопи”, се проведе двудневно обучение, свързано с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ”

09.10.18-2

.....................................................................................................................................................................

20 септември 2018 г.

PictureПРОВЕДЕНИ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ И ОБУЧЕНИЯ , свързани с подготовка на проекти по СВОМР на „МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ”

На 16.08.2018г. в с. Крумово, община Родопи, на 17.08.2018г. в с. Ягодово, община Родопи, на 20.08.2018г. в с. Белащица, община Родопи, на 21.08.2018г. в с.Браниполе, община Родопи, н а 27.08.2018г. в гр.Перущица, на 28.08.2018г. с. Цалапица, община Родопи  и на 12.09.2018г. в с. Първенец, община Родопи, се проведоха информационни срещи с потенциални бенефициенти, във връзка с предстоящите приеми на проекти по Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ” .

 

.....................................................................................................................................................................

20 август 2018 г.

pokanaМИГ Перущица – Родопи организира информационни срещи по следния график и кани всички заинтересовани лица и местни лидери


На 27.08.2018г. – гр.Перущица, община Перущица, от 13:00ч. в сградата на общинска администрация, Зала на Общински съвет

На 28.08.2018г. – с.Цалапица, община Родопи, от 11:00ч. в сградата на НЧ „ Светлина”, ул.Демокрация 11

 

.....................................................................................................................................................................

10 август 2018 г.

mig1ГРАФИК ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ПЕРУЩИЦА - РОДОПИ

МИГ Перущица – Родопи организира информационни срещи по следния график и кани всички заинтересовани лица и местни лидери  \

На 16.08.2018г. – с. Крумово, община Родопи, от 11:00ч. в сградата на НЧ „Наука-1919г.”
На 17.08.2018г. – с. Ягодово, община Родопи, от 11:00ч. в сградата на НЧ „ Искра-1897г.”
На 20.08.2018г. – с. Белащица, община Родопи, от 11:00ч. в сградата на НЧ „ Просвета-1929г.”
На 21.08.2018г. – с.Браниполе, община Родопи, от 11:00ч. в сградата на НЧ „ Никола Йонков Вапцаров-1920г.”

.......................................................................................................................................................................

В рубриката "Покани" е публикувана обява за провеждане на конкурс по документи за избор на външни експерти-оценители и помощник-оценители.

Срок за подаване на документи: 6.30 часа на 27.10.2017 г.

.......................................................................................................................................................................

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИ ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ-ОЦЕНИТЕЛИ

РЕГИСТЪР ДОГОВОРИ 2017 г

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕТО НА 11.01.2018 Г.

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕТО НА 03.11.2017 Г.

......................................................................................................................................

23.03.2017 г.

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО НА 30.03.2017 Г.

......................................................................................................................................

21.06.2016 г.

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО НА 28.06.2016 г.

......................................................................................................................................

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕТО НА 21.06.2016 Г.

......................................................................................................................................

РЕШЕНИЕ №ПВ-8-ЕО/2016 ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРПВАНЕ НА 

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

21.06.2016 г.

РЕГИСТЪР ДОГОВОРИ 2016 г.

 

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО НА 25.05.2016 Г.

.....................................................................................................................................

П О К А Н А

На 12 май 2016 г.  от 10.30 часа във "Влахова къща", с. Брестовица, община Родопи ще се проведе

Обществено обсъждане на разработваната Стратегия за ВОМР.

..............................................................................................................................................

 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ” 

П О К А Н А

Уважаеми дами и господа, членове на Общото събрание,

На основание чл.26, ал.1 и ал.2 от Устава на Сдружение „МИГ Перущица-Родопи” и на основание Решение №6, Протокол №02/19.04.201602/19.04.2016 г. на Управителния съвет, свиквам Заседание на Общото събрание на 26.04.2016г. /вторник/ от 16.00 часа, което ще се  проведе при следния дневен ред:

 Приемане на нови и освобождаване на стари членове на сдружението.

  1. Промени в Управителния съвет на сдружението.
  2. Избор на нов Контролен съвет на сдружението.
  3. Утвърждаване на длъжностни характеристики на персонала на МИГ.
  4. Разни

Място на провеждане: офис на МИГ „Перущица-Родопи”, с. Брестовица, пл. Съединение №1

 На основание чл. 26, ал. 5 от Устава на Сдружението писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са предоставени на разположение на членовете за запознаване с тях в офиса на Сдружението - с. Брестовица, община „Родопи”, Пловдивска област, пл. ”Съединение”, № 1.

 С УВАЖЕНИЕ,

 Георги Ташев, Председател на УС на Сдружение „МИГ Перущица-Родопи”

 

................................................................................................................................

О Б Я В А

 

  1. На 06.04.2016 г. от 10.30 часа във „Влахова къща” с. Брестовица, ще се проведе среща на нестопанския сектор за номиниране на представители на сектора в Общото събрание на сдружението.
  2. На 06.04.2016 г. от 13.30 часа в Народно читалище „Просвета 1862г.” гр. Перущица ще се проведе среща на стопанския сектор за номиниране на представители на сектора в Общото събрание  на сдружението.

 Каним всички представители на съответните сектори  да вземат участие в срещите.

 На срещите ще бъде представен и напредъка по разработването на Стратегията за ВОМР.

........................................................................................................................

Покана за участие в информационни събития и обучения в периода 21.03-05.04.2016 г.

График на информационни събития и обучение в периода 21.03-05.04.2016 г.

.....................................................................................................................

ГРАФИК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ И ОБУЧЕНИЯ ПО ПОДМЯРКА 19.1 НА МЯРКА 19 "ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ", ОРГАНИЗИРАНИ ОТ МИГ "ТРАКИЙСКО-РОДОПСКА ЯКА", В ПЕРИОДА 07-17.03.2016 Г.

........................................................................................................

Уважаеми представители на стопанския сектор работещи на територията на общините Родопи и Перущица,
Стартирахме процеса на разработване на Стратегията за развитие на Местна инициативна група "Тракийско - Родопска яка" .
За нас е много важно да разберем какви са вашите инвестиционни намерения за да можем да се съобразим с тях при разработването на новата Стратегия за МИГ"Тракийско - Родопска яка" .

От линковете по-долу може да изтеглите анкета за земеделски производители и анкета за фирми микро, малки средни или големи предприятия:

 

anketa_zemedelski_proizvoditeli.doc

 

anketa_business.doc

 

Попълнените анкети изпращайте на следната електронна поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.      

С уважение:
Екипа на МИГ

РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ 2016 Г.

 

  ПОКАНА

 В периода 16-26.02.2016 г. МИГ „Тракийско-Родопска яка” организира информационни срещи, на които ще бъдат представени  предстоящите действия и събития по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”  на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”  от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

 

График на информационната кампания по населени места

...............................................................................................................................

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО НА 08.02.2016 г.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сдружение "Мулти Етно Форум" обявява прием на заявления за участие в обучителен семинар на тема" Повишаване информираността на младите хора от територията на МИГ "Трайкийско-Родопска яка" с цел насърчаване развитието на устойчиви форми на алтернативен туризъм, в т.ч. селски туризъм в общността". {още}

 

СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, С КОИТО МИГ „ТРАКИЙСКО-РОДОПСКА ЯКА” ИМА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР, КАКТО И ПРЕДМЕТА НА СКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОР ПРЕЗ 2015 Г.

 

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ОТ ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ПРОЕКТИ КЪМ СМР НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ ТРАКИЙСКО-РОДОПСКА ЯКА” 

 

СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, С КОИТО МИГ „ТРАКИЙСКО-РОДОПСКА ЯКА” ИМА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР, КАКТО И ПРЕДМЕТА НА СКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОР ПРЕЗ 2014 Г.


СПИСЪК С ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ ОЦЕНИТЕЛИ